ארכיון ActivePaper םניא םיסעוכ לע תשרפ טודאנרב ^ ינניא עדוי הפ םיעדוי ם־דבשה לע -..,ם המש: ן םצראל. לע לארשי. לבב. ןש, ןיא םה םיעדוי הנרה. יתנשי נ־ ;• וחא תרבחב המכ שיסניוסס בטי-. שיי, יתיליגו יכ המכ םהמ ףא שניא םיןוו יכ םדנמה יסירבה לע תשלפ--י. ,אי־ 1 ףלח םייתסנו רבנ ינשל המנ.המכ שםינ. םירחאה, ועויש רתוי דנ הירבח* ולאש ־תוא עודמ חצרנ רנ.סמא — המ היה ונל ווגנ םאהו אוה ,ה־ ; תמאנ א־לארשי־יסנ ." י ורפ־סש יילל ב1נמ . - יתיסינ ?ריבסה םהל תא תולהנתה תוערואמה ומוקש חצרל ־רכ.ווא* בא ורהםש ילש אוה םהש שניא :ו;!םי התע דחיימב ע? לכ השרפה...השיג םהלש אוה יכ ב רט שי מהמוי, הרוק םימעפל יכ ענשנ שג שוא....דצ, סנכנע , הביסמ !ו וא תרחא, ליניינב םידז. םידבשה, ללכב, םה רא וט, תרק מ1ג אילפהל: ייסדה! סנמ :ןיב םילגנאה ונניא םייתסמ וכב יכ ג- םצראכ, .0 הילגנאב, תועסונ דנמ תוינמ וצמ לאמש לש ךרדה. ?ש ןוימד בו פג פיאב . ' םא יכ ינא אצומ יא. םימשה .םירירק־ דיע רתוי היבורקמ: דשא לע םייאה סיימירבה. אריהלבמ רעונה סלועב םירכומ הברה לע פ־סחיה| ?פייששח ןיבש ינש םיניסה רנשב - ה.,.וי לש תמא שי מרכ! פא רשפא *! ר ....תא ךכ, ירה רעונה םש ואור,' ..! ת.. רנ - פ תויעבט הנר רתוי יפכמ;..,... תאז דעונה תוצראב תורחא נ-.;. ... רביט, תפפונ איה, ינמוד. רוסחמ: ש ? .:.. לככ ברע, תולילב ץיקה, ־תפ בייק ש יפשנ םיווקיו טיקדאפנ גילודגה.י לוהקומש* םינומש זוחא םידקורהמ 1 תיוהט תורענ, םידקורה םיתש־סיתש' ־כו הוימ ןהו תואור ונג דמועה לסב, ירהוה תושגינ ןמצעב תונימזמו ותוא ־רל ווק, וא, לננ ןפוא, ינמוד מ דע ש0־ת פילגלנ. םירושימה הימשמ םיעיגמו לתוצרא רנעסש יל* ףכינ ןהילע הברה יופמ ןויפוה לש םירספסה. תויורשפאה תונתינה רעונל חימשנ ןח תונר. יתרקינ תיינסנאנ פיטנוופסה לש הסיסרנינואה םלוהקוסשנ תםאנו יתלעפתה! ותושרל לש לנ טנווטס ןיינועמה ןנב תדמוע הריו המלש וינבכ ינרדומ בחרו םיוסמ, דריוה. תללמ רדח בחר, תססרמ, יוותו תויחונ סיראושס. תא ןינבה ומצע תותרשמ יצחכ רסירת תוילעמ, תמזו םירוגמה סש תנתינ ופה--ת םולשת ילסמ מלב. שישנ תוקסוע הידבשב סעמכ לכב- . .תועוצקמ! לחה תגיהנס תינוס הלכו תרופסתב ירבג* אל יתאצס סלוהקומשב ףא ינג דחא דונעיש רפסב םירבגל: לננ תורפסמה םישנ ןה תוחלגסה דנו תורפס רתוא• גניא• עווי וזיאב הדימ הז ליעומ, וא דידי 1?יד ומסה יל ינ.ףנ .?ז ןיינעמ יי*?• ז וושא •תעדו אליממ ונמ התיח הנוד תוארל רבג רסוממ חלוגמו, ונלו בוס השעתש איה המנע תא הדובעה. וא לבב דשא ונפה" י.0אצ — ־אמ ירוח ךויחה רבסההו תודידיה• — תא יניצ תלבתה תואוסקה תומינה ונ. I ץראב עע> תלכתה תורקה - הבקר, 27/07/1960
imageimageimageimageimageimageimage