ארכיון ActivePaper ך "יין‭****‬ "ך‭^^"'‬ך‭-^‬נ"ץן-ייז‭^-‬יז‭?'^? ^'*.‬יינ'־י‭,,‬ך‭|^^"‬ךי‭'^‬ז‭1**^>‬ ‭; ; ;‬ 1 ־ ‭^1,‬ •< ץי ‭,/ !‬י י ^י 1 י- ‭_ >. . - > ,‬ ו ^ ;• ‭-.‬ י ו ,־‭'.>*‬•-•> ‭".‬ י;־ - ־* ‭,.?/ '), 1 ?‬ ־ •‭- .:‬ י י ‭> ' ' )‬ ־' ‭? ? '?‬ ־?• ? ־‭' 1 ';‬ ?ו # י \ ־ ‭'? 1 11 ^‬ ו ‭1 1‬ ־ ‭/!/!/ \/ > ?‬י^ ‭, 1/‬ ־ ‭.! |‬ ו ו י י י ‭.?‬י ‭. / / /‬ ־1־ ייי ‭:?‬־ י . ‭/.: /‬י י י • ‭/ ,‬ י י ‭,<‬י י ‭:* .-‬י ‭?:;‬י / ו ־ י י ‭?!‬ יייי י‭.!‬ ־ -י‭/;‬ ו ו / ו ‭; .1 ? \‬ ‭! ? 1‬ י י־ ‭: .‬ י \ ן‭:,‬ ־ 1 י י! ‭. -‬ י! ‭?"‬־־ < י ‭' /,: " ."‬ ו , י י ‭!{‬ן י ו י יי י ן ‭1 (‬ י י י ‭? .‬ י י , י , י י ‭~ *‬ י . י י ‭< \‬ ו 1 י ‭,, 1‬ו ‭?>‬•‭..'‬ 1 ־ ‭;?‬ י י י ‭", ?"‬ , י 1 ־ ‭1 !' ?‬ ־ ‭' :‬ י • ‭, ;'‬ י • / ־ י ‭.!‬ י יי י • . • ? י ‭( /‬ -י ‭- \‬ י < יי י י ו £ ‭> ,'?' \‬ ־ ? • /ז ' ווי ‭'!‬ י י י ‭1./,‬י‭? //‬ י י ‭? .‬ ?י י ‭\/‬ י ‭\ . \‬ - דבר, 15/09/1967
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage