ארכיון ActivePaper ס פ ו־ יי ם כ‭;;.*‬בן-יהודה ה־פ־ע ברך תיט-ע־ -טל ‭.,‬מלו‭-;‬־ל־ -יל הע:יי,־~ ה;דו?ל א 7 י ע ז .־ ב ;־ י ה .־דה.כ־ך זה. ב;ארבע מאיה והמיצים עמידים בפול־־טו-יפ, מיקדיצ כילו יא־־ ע־‭.;‬עיקר החימר הוא טען־ ־־‭.:‬־ יצל המהבר.במקצת ע־ביפ ניסף בירי העל־־,פ־‭:;‬י מ.צ. - ;ל,ובירי מזכיר טעד־ בת המל.־‭':‬ יעקב ב: ע;י,נס ה.יטר חריט, בי־־ר בו.־• ־ י‭-.:‬ים,יצ־יפ־ע.־ א‭--‬י בזי,־‭,;‬־- י ^יל — ב־‭.;‬־צאה "מרע‭,"‬תל־אביב,היפיע ב־ו רא־צלן כל־פו־ו‭".‬־ל ה:־ ‭:., 1‬ י.־:־ ק ז : ז - ד‭.;‬־ל־‭,£~‬י .־ייפ" למחבר ‭.."";-‬ א־ תורתו ־צל יי‭."‬־.י ת־ על כ‭;;‬הםסר יברר 1 ו;־ בהיקר- רהב ויראה,מה ט:־־־ י־טתיה; הב־ר טחילק יהמ‭-"‬ ־ח כ2־ימ והם: א.היהדות‭:.‬־‭.?‬••( לא־י;ב‭-"‬עת צמיהתה על הנצרות.ב. מצבה -ג‭?;‬הגיות ביצעת צני־חתה ‭--‬ .הנצרלת. ‭.:‬המה־- ־ב־ז ה־הלרית ההלניסטית.ד.הטקלרזת. ר‭..‬ר‭;,‬צד;ות ,־ה;צרות האלילית. רבדי ‭."‬גיד־ מפלרפט־ט בתינוט.־ שד י -י א ,־ ל £י:ו;יח‭.. (1 : 1?::1‬ט‭'-"‬א כללהטת אי־‭£,-,, .-. _.. _ . .. _.....‬ ע7 כילהטות הרופים עפ ;לדדי הע־ב־ו במאה ה‭1"‬ת־פ ע־צרה,בצירוף מב־א מאת הט־־גם.יטירה ז. י ש: מה‭,;‬־ לא־ ‭."‬לאפית העתיק.־;ונמצאה באהד המנזרים ביטנה ‭7:>5‬ו.מאו תורגמה פעמ־ם רבית לרוסית העברי הוא מנוף חמל‭:,, (2. -1 .;‬לבא דיצמיא" — המאיטה האירית תידוע־ "יל רמיצ־רר -אנגלי = ר נ ם י ~ ה ו מ פ ס ו ‭,;‬יצמ־ ב־אצ־ה הניאה הניבה־־‭.,‬הת־גופ העב־ י ניתו בא; •ציריפ מא‭,-‬א־י א ב ן־ ז הב ביצפ ‭,,‬את, ירויצליסיי,בלו־ת ציורים יצל יעקב יצ כ\ י י נ־‭-.‬ י‭-.--.‬ "•‭-?‬ו־ ‭,-"‬•- וי־ן‭"-‬י המ־רי1־ה — ה־פ־ע פפ־ו 'צל ו.א דפ (ייצראל הצי:־ ניהפ ת־גימ-פ אהר-ב: מ-צ־רי ל-מ־נטוב,פפלר יצ-ל הניהב־ זיל ניהיופת מאכ־ו ב־וביה.נ־א‭:"‬ נלאה ר.יצטוק (נתפרסמה באהר מנליונות — בה־צאה ‭":,,‬•:־,־רויצ־יפ,יצא לא-ר ספ- ע־וניפ זטפזת על הופעות בעו־ס הרוה והכפ־ ‭.. —‬ני;ה־צלבים" כ'את כז.א.ז י ‭,7‬.•אלה ע:־:־,־: ו־נ־ה,טיבי־ ‭..‬ ־פלאח‭-".. ",‬ הרמה,עקלי־ו־ת,ה;ולאו,הבבמה (על ההכב־ מות הייצנות ביצע־י פפרים ופו:י ביקורת מודרניים‭,!‬ריבוד ויצ־.־ל,ה,תהומי‭,;‬מידת הצמ־ ציס.ב־מ-נה ־צ־ עיר (על " -פור פיצוטי (•ציצה פ־קיפ על פייטנ־פ ומיצ-ורריפ מימי.הב־ניפו,בביר הליטו‭);‬בעני;ה־דויצ ויטיל.רהו, תלמיד מובהק (על ‭.,‬הלומ־ת־ו יטל היצבתאי ר' מדרבי איצבנזי" מאת גריט־פ יצלוב‭.!‬ — יצא לאור ספד תורני־מרעי,למעלה טיציצ מאות עמודים,בצפ ‭,,‬־צעדי הורת ארץ־יי-טראל‭,'‬ הבולל פירויטיפ,הערות יה;הות על כל יצ"י: ירויצליגי,מאת זאב וולף ר ב י נ ו ב י יו ז"ל, א"צ פיל־‭,;‬איצר הקרי־ט כל עתותיו יתיר־ ולתבט־ ייט־אל ורני‭-,‬ בעובונו עוד במת פפרים,והס: ‭.,‬יצערי תורת בבל" (על הלמ־ד פ‭.-‬־:פ" וע־ר. -מה" מ־ י צ ה ק ד ב י נ ו ב י •‭.;‬ ב־בל־ונ־פית ‭*??‬ .יצחק ורפ־;על ד"ר בנימ־; טניטה לוי‭,;‬בעל ‭,,‬אוצד הגאונ־פ‭-,"‬צבאה — בה־צאת היער לענ־ני הניע־ יטעל יד מקראה יניע־ ולעפ ביצפ "מעפילים‭,"‬הביללה המגוללים לפנינו את היהיר והקב‭,".‬־ בהניצמת לארצו‭."‬מ־ו־י הספ־ הם;מר‭-,-,‬ אל דור: ביבה היטלים־;והמעפילים יעפילו‭,,.‬בט־־פ הקדמה‭."‬־י‭:"‬ קי‭>1‬ מו/־ד -אלס יעי ב.בצ־-לכו־, ‭--‬ הופיעה ד־ב־ת עב מפפ־י.־.א‭;-‬־"צ־אל ?צל הקה"ק: ‭,,‬היצרו‭"2!‬י מאת יופו־ ו י י ץ, ובה מהוא־ת פריצת ייצוגו יצל היצרול ( .הדרה, מונר,כפ־ ויתי־‭,;‬אבי־יהורה — המ־ ‭,,‬ת‭1"‬עת ר.־:־םי — וה"טוביפ הנלו־פ אלי־םי. — בה־צאת ‭,,‬ל־ב־ד" הופיע םפ־ מנייד ומ־ צ‭."‬־‭.-‬־ י י לד-פ ביאה לוין ק י פ נ י ב‭., —;‬בנ־ •תיב הפלא‭,"‬והיא בפי־ דמיוני על ילד יהירי ?מגרמניה,יטנגזל מהוריו וניצא־ ברד ובנל־ גולי־פלאות הג־ע בו- -•־ לא־־;־־יצ-אל.בבפ־ •ט;י הלקים ז "ז,א־בעים פדלים. — ריפ יעה הוב־ה המתא־ת אה פ-יצת חייו ופעל־,־ יצל אהרון אהרונ-ו‭.;‬טסו.־־.־ת אייצ־ו־‭.,‬־ יהירי,אי‭,;‬י־ נפיטו נלברה בל כר בניטמתה ?צם ההו־רת ‭.,‬א־ו;אה־.־:־־‭—;‬ גאי; הארמה יי ויצם טהב־ה ‭,,‬ה־יל פיטיט‭."‬ה־פיעל בהוצאת: ‭,,‬•‭"- ::‬ זב־ו‭>;‬ע־,ב. — בה־צאת ‭,,‬מבפנ־־י/ עי!היוד' ה־פיעה ו-רמונ־ם‭,"‬ובה ת־או־ ג־אונ־אפ־־היפטורי יט: הופיע־.בע־ן־־י־וד חלב־ ‭.,‬הזו,־" המ־־־יצ־‭?;‬פ־ •עיר.יצאה בפטנםל. תיקון ב־יט־מה ‭:?.,‬•,־: היצירים" 'טל נ.ה.ב ז־ מ - ־ ב;ל־ו;הקלים ־יטתביט פסוק אהד בפיס־ה‭..‬נוב־תי מעיטיר •צבט־.־ האה־ו‭,;‬וייט לקרוא אותי בך: ‭,,‬תאדו יבם טיט־;פייטל ה־ונדב הגדול י‭,?‬י שב וכותב יהירים‭"!‬ העורר האחראי: ב.כ צ נ ל ם ו ן - דבר, 29/12/1939
imageimageimage